New Title

Zapraszamy na stronę internetową Krajowego Rejestru Zadłużonych gdzie znajduje się spis  postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych prowadzonych przez Kancelarię ​System KRZ

Jeżeli chcecie Państwo otrzymywać powiadomienia o przetargach prowadzonych przez Kancelarię prosimy o polubienie ​naszej strony na portalu Facebook

Szanowni Państwo!

Informujemy o wejściu w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określanego popularnie jako „RODO”).

W trosce o Państwa prywatność j prezentujemy najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez Kancelarią danych osobowych. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 
Administrator danych osobowych (Administrator)
Administratorem danych osobowych jest Katarzyna Uszak, działająca jako Doradca Restrukturyzacyjny (nr licencji 156) w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych, ustanowione na podstawie postanowień Sądów oraz przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego K2 Katarzyna Uszak, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 851-154-00-01, ul. Wspólna 35 lok. 17, 00-519 Warszawa, zwana dalej Kancelarią
 
Dane osobowe i prywatność
Każdy klient Kancelarii ma pełne i nieograniczone prawo do decydowania o ujawnieniu nam swoich danych osobowych.
Ujawnienie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.
Kancelaria do wykonania usługi potrzebuje niezbędnych danych osobowych od swoich klientów. Z tego też względu, Kancelaria ma prawo odmówić zawarcia lub wykonania usługi, jeśli Klient nie zgadza się na podanie potrzebnych danych osobowych.

Działalność związana z pełnieniem funkcji Doradcy Restrukturyzacyjnego jest wykonywana na mocy postanowienia Sądu, tak też mieści się ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez Sądy, a przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (RODO ogranicza obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych dla sądów w zakresie sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości, tak też, w przypadku Polski wyłączenie obejmuje Sąd Najwyższy, sądy powszechne, administracyjne i wojskowe w zakresie, w jakim sprawują one wymiar sprawiedliwości).

Cel przetwarzania:
Kancelaria przetwarza Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania i udokumentowania świadczonych usług pomocy prawnej oraz wykonywania funkcji doradcy restrukturyzacyjnego:
 • w celu zawarcia umowy na świadczenie usług wykonywanych przez Kancelarię (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • w celu wykonania i rozliczenia zawartych umów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • w celu wykonywania obowiązków wynikających z pełnienia funkcji Doradcy Restrukturyzacyjnego ustanowionego na mocy postanowienia Sądu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit b) RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Kancelarii (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu utrzymywania bieżącego kontaktu pod podanym przez Klienta adresem pocztowym, numerem telefonu czy adresem e-mail, po to, aby np. potwierdzić lub odwołać termin spotkania, poinformować o konieczności przygotowania dokumentów czy poinformować o zdarzeniach w prowadzonych sprawach, co jest prawnie uzasadnionym interesem Kancelarii (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • w celu spełniania wymogów wynikających z przepisów prawa, w tym podatkowego i rachunkowości (podstawa z art. 6 ust. 1 lit c) RODO);
 • w celu archiwizacji co jest prawnie uzasadnionym interesem Kancelarii (podstawa z art. 6 ust. 1 lit c) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit f) RODO,);
 • w celu weryfikacji, czy przy wykonywaniu usług prawnych nie wystąpi konflikt interesów co jest prawnie uzasadnionym interesem Kancelarii (podstawa z art. 6 ust. 1 lit c) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit f) RODO;
 • w celu zapobieganie oszustwom, co jest prawnie uzasadnionym interesem Kancelarii (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f) RODO)
 • w celu zapewnienie bezpieczeństwa sieci i informacji (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f) RODO).
 • w celu utrzymania relacji z klientami co jest prawnie uzasadnionym interesem Kancelarii (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 
Zakres przetwarzanych danych:
 • imiona i nazwisko;
 • stan cywilny;
 • data i miejsce urodzenia;
 • adres miejsca zamieszkania lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej, adres do korespondencji ;
 • dane dotyczące środków porozumiewania się na odległość takie jak adres poczty elektronicznej, numer telefonu;
 • informacje o stanie/sytuacji rodzinnej;
 • informacje o stanie majątkowym;
 • informacje o przebiegu pracy zawodowej;
 • aktualne zatrudnienie;
 • informacje o zawartych umowach  oraz ugodach;
 • finansowe dane identyfikujące takie jak w szczególności (NIP, REGON, PESEL);
 • informacje o zobowiązaniach oraz wydatkach;
 • informacje o zaciągniętych zobowiązaniach (takich jak pożyczki, hipoteki, linie kredytowe);
 
Odbiorcy danych / usługi zewnętrzne
Kancelaria korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Państwa dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:
 • kancelarie prawne, prawnicy i współpracownicy  Kancelarii, którzy mają dostęp do danych, aby móc wykonywać przedmiot zawartych umów oraz obowiązki Kancelarii wynikające z prowadzonej działalności;
 • podmioty współpracujące z Kancelarią w celu realizacji zawartej umowy oraz innych czynności związanych z działalnością Kancelarii, w szczególności: podmioty prowadzące księgowość,  firma informatyczna oraz firma świadcząca usługę archiwizacji;
 • podmioty realizujące usługi pocztowe i kurierskie;
 • odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.
 
Okres przetwarzania
Kancelaria będzie przechowywać Państwa dane osobowe przez cały okres obowiązywania umowy oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z niej wynikających, w tym roszczeń podatkowych, nie dłużej niż przez 20 lat od zakończenia realizacji umowy.
 
Uprawnienia
Każda osoba ma prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 • ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora),
 • do przenoszenia danych osobowych – taka możliwość jest  dostępna po zgłoszeniu Kancelarii takiego żądania.
a także:
wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 
Bezpieczeństwo danych
Przetwarzając Państwa dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL, zabezpieczenia informatyczne i proceduralne.
 
Kontakt z Administratorem
Jeżeli chcecie Państwo chcecie skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych lub zadać pytanie związane z naszą Polityką Prywatności prosimy o kontakt na adres e-mail: biuro@kancelariak2.pl
         
KOMUNIKAT NR 9

Szanowni Państwo,
W nawiązaniu do poprzednich Komunikatów Kuratora obligatariuszy Waimea Holding S.A. w restrukturyzacji oraz pytaniami dotyczącymi aktualnego stanu postępowania informuję, że:
 1. Postanowieniem z dnia 06 września 2022 r. Sąd, zatwierdził układ przyjęty w dniu 19 maja 2022 r. Postanowienie zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 28 września 2022 r. nr 188/2022 (6587), str. 80-82 (w załączeniu).
 2. Zgodnie z treścią pouczenia na postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu przysługuje wierzycielom zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia.
 3. Wg wiedzy kuratora do Sądu wpłynęło kilkadziesiąt wniosków o sporządzenie uzasadnienia postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu, co może wskazywać, że zostanie ono zaskarżone.
 4. Postanowienie nie jest prawomocne. Po uzyskania wiedzy nt. złożonych środków zaskarżenia oraz ich efektu kurator wystosuje kolejny komunikat.
 
 KOMUNIKAT NR 8

Szanowni Państwo,
W nawiązaniu do poprzednich Komunikatów Kuratora obligatariuszy Waimea Holding S.A. w restrukturyzacji oraz pytaniami dotyczącymi aktualnego stanu postępowania informuję, że:
 1. W dniu 20 lipca 2022 r. w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy odbyła się rozprawa w przedmiocie rozpoznania układu. Sąd po wysłuchaniu przedstawicieli Dłużnika, zarządcy masy sanacyjnej i kuratora zamknął rozprawę i odroczył publikację orzeczenia do dnia 27 lipca 2022 r.
 2. W dniu 27 lipca 2022 r. Sąd, w związku z wątpliwościami co do możliwości zatwierdzenia układu, otworzył na nowo rozprawę i wezwał Dłużnika oraz zarządcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień i przedstawienia dokumentów. Sąd wyznaczył kolejny termin rozprawy na dzień 06 września 2022 r.
 

KOMUNIKAT NR 7 

Szanowni Państwo,
W nawiązaniu do poprzednich Komunikatów Kuratora obligatariuszy Waimea Holding S.A. w restrukturyzacji oraz pytaniami dotyczącymi aktualnego stanu postępowania informuję, że:
 1. Postanowieniem z dnia 19 maja 2022 r. Sąd stwierdził przyjęcie układu – Postanowienie zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 10 czerwca 2022 r. NR 112 strona 110 – 112 (w załączeniu).
 2. Zarządzeniem z dnia 06 czerwca 2022 r. Sąd wyznaczył termin rozprawy w przedmiocie rozpoznania układu na dzień 20 lipca 2022 r. – obwieszczenie w tym przedmiocie zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 04 lipca 2022 r. NR 127 strona 75 (w załączeniu).
W przypadku pytań dotyczących ujęcia poszczególnych obligatariuszy w spisie wierzycieli proszę o kontakt na adres poczty elektronicznej zarządcy: biuro@kancelariagrenda.pl


KOMUNIKAT NR 6


Szanowni Państwo,
W nawiązaniu do poprzednich Komunikatów Kuratora obligatariuszy Waimea Holding S.A. w restrukturyzacji, informuję, że zgodnie z Postanowieniem Sądu z dnia 31 stycznia 2022 r. opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 11 lutego 2022 r. Nr 29/2022 [6428] – wydruk obwieszczenia w załączeniu – został określony termin na składanie propozycji układowych do dnia 28 lutego 2022 r.
W związku z faktem, że w terminie zakreślonym przez Sąd wpłynęły do kuratora jedynie propozycje układowe Dłużnika kurator w dniu 11 kwietnia 2022 r. oddał głos „za” przedstawionymi propozycjami, gdyż po dokonaniu wnikliwej analizy przedstawionych danych i dokumentów doszedł do przekonania, że restrukturyzacja zadłużenia i zawarcie układu jest bezspornie bardziej korzystne niż potencjalne ogłoszenie upadłości Dłużnika (skan karty do głosowania w załączeniu).
Informuję, że wobec wpływu kilkudziesięciu wniosków Obligatariuszy dotyczących przedstawienia propozycji układowych Radzie Wierzycieli (znacząca ich większość nie wskazała treści propozycji) dokonanie tej czynności przez kuratora nie było możliwe z przyczyn całkowicie obiektywnych, bowiem powołana Postanowieniem Sędziego Komisarza z dnia 28 stycznia 2022 r. zmienionym Postanowieniem z dnia 04 marca 2022 r. Rada Wierzycieli ukonstytuowała się podczas posiedzenia w dniu 24 marca 2022 r., a jej uchwały, w tym dotyczące trybu funkcjonowania, zostały złożone w Sądzie w dniu 05 kwietnia 2022 r. i do dzisiaj nie uzyskały przymiotu wykonalności (brak obowiązkowego wyłożenia w sekretariacie pozwalającego na stwierdzenie daty, od której uchwały są skuteczne). Informuję ponadto, że posiedzenie Rady Wierzycieli zostało poprzedzone zwołaniem Rady na dzień 08 marca 2022 r., które z uwagi na rezygnację jednego w powołanych członków i brak pełnego składu Rady nie pozwoliło na podejmowanie jakichkolwiek czynności.KOMUNIKAT NR 5

Szanowni Państwo,
W nawiązaniu do poprzednich Komunikatów Kuratora obligatariuszy Waimea Holding S.A. w restrukturyzacji, informuję, że w dniu 28 września 2021 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 188 (6333) ukazało się obwieszczenie w przedmiocie określenia trybu przeprowadzenia głosowania nad układem (poz. 60894; str. 109) – Postanowienie z dnia 10 września 2021 r. – wydruk w załączeniu. Zgodnie z przedmiotowym obwieszczeniem zostało uchylone poprzednie postanowienie w tym przedmiocie z dnia 30 marca 2021 r. Sąd m. in. zakreślił w Postanowieniu termin do składania ostatecznych propozycji układowych do dnia 29 października 2021 r. Wg informacji pozyskanych od zarządcy ze strony Dłużnika pozostają aktualne poprzednie propozycje układowe i Dłużnik nie planuje ich zmiany. Wg informacji pozyskanych przez kuratora przedmiotowe Postanowienie zostało zaskarżone, a terminy nim przewidziane zgodnie z punktem 2) rozpoczynają bieg od daty stwierdzenia prawomocności przedmiotowego postanowienia, tak też na dzisiaj nie jest możliwe do przewidzenia w jakim terminie rozpoczęta zostanie procedura głosowania.
Odpowiadając na pytania dotyczące siły głosu kuratora (pomniejszenia o dopuszczenie do indywidualnego działania obligatariuszy) zarządca masy sanacyjnej dokonuje aktualizacji tych danych (napływających postanowień) i na dzisiaj nie była jeszcze dokonywana taka symulacja, jednakże obowiązkiem zarządcy będzie zebranie głosów zgodnie z treścią postanowień Sądu na dzień 02 listopada 2021 r.
Kolejne kroki zostaną Państwu przedstawione w następnych komunikatach zwłaszcza w zakresie wniosku o zajęcie stanowiska do ostatecznych propozycji układowych po ich formalnym doręczeniu.


KOMUNIKAT NR 4

Szanowni Państwo,
W nawiązaniu do poprzednich Komunikatów Kuratora obligatariuszy Waimea Holding S.A. w restrukturyzacji, informuję, że w dniu 26 kwietnia 2021 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 79 (6224) ukazały się obwieszczenia dotyczące zatwierdzenia spisu wierzytelności (poz. 27138; str. 134) oraz określenia sposobu głosowania nad układem (poz. 27141; str. 135-136) – wydruk w załączeniu.
Jednocześnie Dłużnik zasygnalizował, że ostateczne propozycje układowe zostaną zmienione wobec poprzedniego projektu, jednakże nie będą się one różnić co do zasady (sposobu i wysokości zaspokojenia) od przesłanego projektu – mają zostać zmienione sformułowania redakcyjne oraz ujęcie opisowe propozycji układowych.
Odpowiadając na pytania dotyczące siły głosu kuratora (pomniejszenia o dopuszczenie do indywidualnego działania obligatariuszy) zarządca masy sanacyjnej dokonuje aktualizacji tych danych (napływających postanowień) i na dzisiaj nie była jeszcze dokonywana taka symulacja jednakże obowiązkiem zarządcy będzie zebranie głosów zgodnie z treścią postanowień Sądu.
Kolejne kroki zostaną Państwu przedstawione w następnych komunikatach zwłaszcza w zakresie wniosku o zajęcie stanowiska do ostatecznych propozycji układowych.
Komunikat wraz z załącznikiem dostępny tutaj
KOMUNIKAT NR 3
Szanowni Państwo
W nawiązaniu do poprzednich Komunikatów Kuratora obligatariuszy Waimea Holding S.A. w restrukturyzacji, informuję, że na spotkaniu kuratora w dniu 12 marca 2021 r. w siedzibie Spółki, w którym udział wzięli przedstawiciele Dłużnika oraz Zarządca masy sanacyjnej omówione zostały kwestie związane z postępowaniem restrukturyzacyjnym oraz propozycjami układowymi, a także majątkiem spółki.
Kurator przedstawił przesłane przez obligatariuszy pytania i stanowiska, w efekcie czego:
1. Zarząd Dłużnika omówił stan majątku spółki (w załączeniu syntetyczna wycena składników masy sanacyjnej – udziałów w spółkach – Dłużnik nie posiada nieruchomości)
2. Zobowiązał się do przedstawienia zbiorczego zestawienia Długów Spółki (w załączeniu);
3. Zobowiązał się do ponownej analizy możliwości spółki co do zmiany propozycji układowych wobec obligatariuszy na bardziej korzystne niż dotychczasowe (propozycja w załączeniu).
Ze względu na istotną, a nawet kluczową dla przyjęcia ewentualnego układu, rolę obligatariuszy, Dłużnik przedstawił scenariusz w sytuacji ogłoszenia upadłości Waimea Holding S.A., w którym zaspokojenie obligatariuszy mogłoby kształtować się w dobrych okolicznościach na minimalnym poziomie.
Postanowieniem z dnia 30 marca 2021 r. Sędzia Komisarz określił tryb przeprowadzenia głosowania nad układem wskazując, że głosowanie odbędzie się z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli. Sąd postanowił:
1. Zawiadomić wszystkich wierzycieli ujętych w spisie wierzytelności o możliwości oddania głosu na piśmie oraz doręczyć:
– propozycje układowe z uwzględnieniem art. 117 ust. 1 PrRest,
– informacje o podziale na kategorie interesów,
– opinię zarządcy o możliwości wykonania układu,
– karty do głosowania wraz z informacją o sposobie głosowania i z pouczeniem o treści art. 107-110 ust. 2-5, 113, 115-119 PrRest, nastąpi w formie pisemnej nie później niż w terminie 21 dni od stwierdzenia prawomocności postanowienia i zostanie dokonane przez zarządcę masy sanacyjnej, który przeprowadzi procedurę rozsyłania i zbierania głosów na piśmie, stosując odpowiednio przepis art. 219 ust. 2 pkt 2 Pr Rest.
2. Zawiadomić wierzycieli spornych, poprzez zarządcę masy sanacyjnej z pouczeniem, iż sędzia-komisarz może dopuścić do udziału w głosowaniu wierzyciela spornego, przy czym wniosek w formie pisemnej spełniający wymogi formalne określone w art. 107 PrRest o dopuszczenie do udziału w głosowaniu wierzyciel sporny powinien złożyć do sędziego-komisarza nie później niż w terminie 7 dni od daty zawiadomienia go przez zarządcę masy sanacyjnej pod rygorem uznania wniosku za spóźniony.
3. Zobowiązać zarządcę masy sanacyjnej do przedstawienia Sędziemu Komisarzowi nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty stwierdzenia prawomocności postanowienia w formie pisemnej wyników głosowania nad propozycjami układowymi wraz z zebranymi kartami do głosowania oraz dowodami doręczenia dokumentów z punktów 2 i 3 postanowienia wierzycielom, którzy nie oddali głosu.
Mając na względzie powyższe nie odbędzie się zgromadzenie wierzycieli, a głosowanie będzie pisemne.
Niezwłocznie po otrzymaniu dokumentów i informacji w postaci opublikowania obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, ostatecznych, złożonych w Sądzie propozycji układowych oraz karty do głosowania, które wyznaczą termin do podejmowania decyzji, kurator poinformuje o tej okoliczności kolejnym komunikatem z wnioskiem o stanowisko obligatariuszy.
Opóźnienie w wydaniu komunikatu wynika z woli przedstawienia Państwu konkretnych informacji.


KOMUNIKAT NR 2

Szanowni Państwo
W nawiązaniu do otrzymanych przez kuratora od obligatariuszy Waimea Holding S.A. w restrukturyzacji kilkudziesięciu maili w sprawie obecnej sytuacji spółki, informuję, że na stronie http://www.kancelariagrenda.pl/2021/03/05/waimea-holding-s-a-restrukturyzacji-aktualizacja-propozycji-ukladowych/ znajdują się zmodyfikowane propozycje układowe Dłużnika.
Zmodyfikowane propozycje układowe dostępne również tutaj
Termin głosowania nad układem nie został jeszcze wyznaczony, a kurator jest umówiony na spotkanie z Zarządcą masy sanacyjnej oraz Dłużnikiem na dzień
12 marca 2021 r.
Wszystkie Państwa pytania zostaną zadane i przedstawione podczas spotkania, a jego podsumowanie zostanie przesłane i przedstawione w drodze kolejnego komunikatu do dnia 19 marca 2021 r.


KOMUNIKAT NR 1

Szanowni Państwo
Działając jak kurator dla obligatariuszy ustanowiony Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 04 grudnia 2020 r. sygn. akt XVIII GRs 5/20 w postępowaniu sanacyjnym Waimea Holding S.A. w Warszawie w związku z szeregiem pytań telefonicznych oraz przesyłanych pocztą elektroniczną informuję, że kurator uzyskał wgląd w akta postępowania, po analizie których i po wystąpieniu o udzielenie informacji do dłużnika oraz zarządcy masy sanacyjnej w trybie art. 365 prawa restrukturyzacyjnego zostanie do Państwa wystosowany dalszy komunikat.
Wstępnie wobec treści maili i pytań informuję, że w przedmiotowym postępowaniu sądowym kurator dla obligatariuszy został ustanowiony na podstawie art. 363 Prawa restrukturyzacyjnego, co oznacza, że prawa i obowiązki kuratora są regulowane przepisami prawa restrukturyzacyjnego, a zatem są reglamentowane i ograniczone tymi przepisami prawa do określonych czynności, które nie obejmują działania jako pełnomocnik poszczególnych wierzycieli z obligacji, ani nie przewidują podejmowania działań windykacyjnych na rzecz obligatariuszy.

Szanowni Państwo
Działając jak kurator dla obligatariuszy ustanowiony postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 25 maja 2021 r. sygn. akt XVIII GRp 2/21 w przyspieszonym postępowaniu układowym Golub GetHouse MLT Sp. z o. o. w restrukturyzacji informuję, że postanowieniem z dnia 07 marca 2023 r. na podstawie art. 359 § 1 k.p.c. w zw. z art. 209 Pr, Sędzia Komisarz uchylił postanowienie z dnia
29 września 2021 r. w przedmiocie określenia trybu przeprowadzenia głosowania zmienione postanowieniem z dnia 4 stycznia 2022 r. i postanowieniem z dnia 11 marca 2022 r., oraz umorzył postępowanie z wniosków wierzycieli o zmianę postanowienia z dnia 29 września 2021 r. w związku z jego uchyleniem i określił tryb przeprowadzenia głosowania nad układem w następujący sposób:
 1. Głosowanie odbędzie się z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli;
 2. Głosowanie odbędzie się w drodze obiegowego zbierania głosów poprzez zawiadomienie wszystkich wierzycieli ujętych w spisie wierzytelności niespornych o możliwości oddania głosu na piśmie i doręczenie im: propozycji układowych z uwzględnieniem, informacji o podziale na kategorie interesów (wskazanie liczby grup i kryteriów wyodrębnienia), opinii nadzorcy sądowego o możliwości wykonania układu, karty do głosowania wraz z informacją o sposobie głosowania i z pouczeniem o treści art. 107-110 ust. 2-5, 113, 115-119  Prawa restrukturyzacyjnego według wzoru określonego w osobnym zarządzeniu sędziego komisarza;
 3. Krąg obligatariuszy uprawnionych do samodzielnego oddania głosu w głosowaniu nad układem będzie oznaczany według stanu na dzień przypadający dwa tygodnie po dniu stwierdzenia uprawomocnienia się niniejszego postanowienia;
 4. Zawiadomienie i doręczenie, o którym mowa pkt 3 ppkt 2 zostanie dokonane przez nadzorcę sądowego, nie wcześniej niż po upływie tygodnia i nie później niż po upływie trzech tygodni od dnia wskazanego pkt 3 ppkt 3 postanowienia;
 5. Propozycje układowe mogą być zmieniane. Zmiany lub alternatywne wersje propozycji układowych można zgłaszać do sędziego – komisarza najpóźniej w terminie dwóch tygodni od dnia stwierdzenia prawomocności niniejszego postanowienia. Propozycje układowe należy przesłać na adres Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa, z podaniem sygnatury akt sprawy XVIII GRp 2/21;
 6. Nadzorca sądowy doręczając zawiadomienia wraz z dokumentami określonymi w pkt 3 ppkt 2, zakreśli wierzycielom siedmiodniowy termin na oddanie głosu na piśmie oraz na – w odniesieniu do wierzycieli wskazanych w art. 151 ust. 2-3 p.r, – wyrażenie zgody na objęcie układem, licząc od dnia doręczenia wierzycielowi przedmiotowego zawiadomienia; głosy złożone po tej dacie nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu wyniku głosowania, o czym należy pouczyć wierzycieli;
 7. Nadzorca sądowy przedstawi sędziemu-komisarzowi nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty stwierdzenia prawomocności niniejszego postanowienia sprawozdanie z przebiegu głosowania zawierające wyniki głosowania nad propozycjami układowymi wraz z zebranymi kartami do głosowania i dołączonymi do nich pełnomocnictwami i informacjami z rejestru sądowego poświadczającymi umocowanie osób podpisanych do reprezentowania wierzycieli (uszeregowane według kolejności wierzycieli przyjętej w spisie wierzycieli), a także  dowodami doręczenia dokumentów z punktu 3 ppkt 2 postanowienia wierzycielom, którzy nie oddali głosu;
 8. W przypadku złożenia głosów przez wierzycieli lub udzielenia pełnomocnictw w formie elektronicznej, nadzorca sądowy przekaże ww. dokumenty także w wersji elektronicznej w postaci nagrania pliku na nośniku pamięci, przedkładając ten nośnik do akt sprawy.
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 16 marca 2023 r. nr 52/2023 (6704), poz. 13623, str. 76.
Ponadto kurator informuje, że w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia
22 marca 2023 r. nr 57/2023 (6708), poz. 14074, str. 101 ukazało się obwieszczenie, że Nadzorca sądowy sporządził i z dniem 27 kwietnia 2021 r. złożył do akt sprawy spis wierzytelności. Spis wierzytelności można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie. W przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnik może zgłosić zastrzeżenia co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. Wierzytelność, co do której dłużnik zgłosił zastrzeżenia, stanowi wierzytelność sporną. W takim przypadku Sędzia komisarz dokonuje odpowiednich zmian spisu wierzytelności oraz spisu wierzytelności spornych (art. 90 Prawa restrukturyzacyjnego).
Informujemy, że postanowieniem z dnia 05 lutego 2021 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, na skutek Uchwały Rady Wierzycieli nr 1/2020 z dnia 27sierpnia 2020 r., zmienił, na podstawie art. 207a ust. 1 Prawa upadłościowego, syndyka i powołał w miejsce Pani Katarzyny Uszak, Pana Marcina Gałązkę (nr licencji 647). 
Obwieszczeni o zmianie syndyka ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 17 lutego 2021 r., nr 32/2021 (6177) poz. 11545, str. 78.
Wszelka korespondencję należy kierować do kancelarii syndyka: 
ul. Marszałkowska 9/15 lok. 53, 00-626 Warszawa, tel. 22 400 08 94

Były Syndyk Hyperion S.A. w upadłości informuje, że że postanowieniem z dnia 19 września 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy  (sygn. akt XXIII Gz 846/18), po rozpoznaniu zażalenia spółki Hyperion S.A. (Upadły) na postanowienie Sądu Rejonowego X Wydział Gospodarczy z dnia 23.02.2018 r., sygn. akt X GU 1843/16 o ogłoszeniu upadłości Hyperion S.A., zmienił postanowienie o ogłoszeniu upadłości poprzez oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości.
Postanowienie to stało się prawomocne z chwilą jego wydania.
W związku z wydaniem powyższego postanowienia z dniem 19 września 2018 r. ustała funkcja syndyka masy upadłości oraz wygasły wszystkie udzielone przez niego pełnomocnictwa.

SYNDYK JACKA KAROLAKA

ogłasza przetarg, w trybie z wolnej ręki, na sprzedaż udziału 1/8 w nieruchomości gruntowej nr ew. 2121/1, obręb 0002, zabudowanej domem jednorodzinnym o pow. użytkowej 115 m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. 45 m2, położonej Żyrardowie, ul. 1 Maja 144 (brak księgi wieczystej).
Cena wywoławcza 33.300,00 zł

Szczegółowy opis nieruchomości i wycena dostępne tutaj Operat Zyrardow.pdf

Aktualizacja wyceny dostępna tutaj Operat Zyrardow akutalizacja.pdf

Regulamin przetargu dostępny tutaj Regulamin Zyrardow 4-sig.pdf

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 06 października 2023 r. w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem (podpisany skan) na adres biuro@kancelariak2.pl lub faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, w ciągu 21 dni od daty upływu terminu do składania ofert zostanie przeprowadzona pomiędzy wszystkimi obecnymi oferentami ustna aukcja (licytacja). O fakcie przeprowadzenia aukcji i jej terminie oraz miejscu oferenci zostaną poinformowani przez syndyka pocztą elektroniczną do dnia 13 października 2023 r.

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: biuro@kancelariak2.pl

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 3.000,00 zł.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

SYNDYK MARIUSZA DUDY

ogłasza przetarg, w trybie z wolnej ręki, na sprzedaż składnika masy upadłości w postaci udziału ¼ zabudowanej nieruchomości gruntowej o pow. 0,1788 ha, dz. nr 208/7, położonej w miejscowości Czerteż, gm. Sanok. Pow. sanocki, woj. podkarpackie, KW nr KS1S/00067594/7

Cena wywoławcza 59.150,00 zł

Szczegółowy opis nieruchomości i wycena dostępne tutaj Operat Czertez.pdf

Regulamin przetargu dostępny tutaj Regulamin projekt M Duda Czertez 2-sig.pdf

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 06 października 2023 r. w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem (podpisany skan) na adres biuro@kancelariak2.pl lub faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, w ciągu 21 dni od daty upływu terminu do składania ofert zostanie przeprowadzona pomiędzy wszystkimi obecnymi oferentami ustna aukcja (licytacja). O fakcie przeprowadzenia aukcji i jej terminie oraz miejscu oferenci zostaną poinformowani przez syndyka pocztą elektroniczną do dnia 13 października 2023 r.

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: biuro@kancelariak2.pl

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 6.000,00 zł.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

SYNDYK DOROTY BĄK

ogłasza konkurs ofert na sprzedaż, w trybie z wolnej ręki, wchodzącego w skład masy upadłości udział ½ w samochodzie osobowym VOLKSWAGEN Polo IV, 1.4 TDI MR`05 E4, Trendline, 2008 r., VIN: WVWZZZ9NZ9Y117664, nr rej. WY6582E
Cena wywoławcza 3.900,00 zł (brak podatku VAT)

Szczegółowy opis i oszacowanie pojazdu dostępne tutaj Wycena VW Polo.pdf

Regulamin przetargu dostępne tutaj Regulamin VW Polo-sig.pdf

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 20 września 2022 r. listami poleconymi na adres biura syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa, mailem (skan podpisanej oferty) na adres biuro@kancelariak2.pl lub faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, na każdy z pojazdów, syndyk, we wskazanym miejscu i terminie, przeprowadzi licytację (telefoniczna lub za pomocą platformy internetowej) pośród 3 oferentów, którzy złożyli oferty na najwyższą kwotę. Licytacja odbędzie się nie później niż w terminie 21 dni od dnia upływu do składania ofert. O terminie licytacji i jej formie oferenci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną nie później niż na 7 dni przed wyznaczonym terminem.

Osoby zainteresowane oględzinami pojazdów proszone są o przesłanie informacji mailem biuro@kancelariak2.pl

Informacji na temat przetargu udziela biuro syndyka mailem: biuro@kancelariak2.pl

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 400,00 zł

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.
SYNDYK JANUSZA BONA
 
ogłasza przetarg, w trybie z wolnej ręki, na sprzedaż udziału ½ w nieruchomości gruntowej, w skład której wchodzą działki o następującej nr ewidencyjnych: działka nr 1820 o pow. 1 000 m2 (zabudowana budynkiem letniskowym o powierzchni zabudowy 28 m działka nr 1936 o pow. 4 200 m2, działka nr 2121 o pow. 4 100 m2 oraz działka nr 2196 o pow. 2 000 m2, obręb 0015 Załęcze Wielkie, gm. Pątnów, pow. wieluński, woj. łódzkie, KW nr SR1W/00061047/3

Cena wywoławcza 44.000,00 zł

Szczegółowy opis nieruchomości i wycena dostępne tutaj Opis i oszacowanie Zalecze Wielkie.pdf

Regulamin Przetargu dostępny tutaj Regulamin Zalecze Wielkie J Bon-sig.pdf

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 05 października 2023 r. w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem (podpisany skan) na adres biuro@kancelariak2.pl lub faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, w ciągu 21 dni od daty upływu terminu do składania ofert zostanie przeprowadzona pomiędzy wszystkimi obecnymi oferentami ustna aukcja (licytacja). O fakcie przeprowadzenia aukcji i jej terminie oraz miejscu oferenci zostaną poinformowani przez syndyka pocztą elektroniczną do dnia 12 października 2023 r.

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: biuro@kancelariak2.pl

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 4.000,00 zł.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.
SYNDYK PIOTRA OPILSKIEGO

ogłasza przetarg, w trybie z wolnej ręki, na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 12 o powierzchni użytkowej 64,40 m² położonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na I (II kondygnacja) zlokalizowanym przy ul. Calineczki 2-6A w Ząbkach, KW nr WA1W/00129047/3 oraz udziału 2300/840056 uprawniającego do wyłącznego korzystania ze stanowiska postojowego nr 235 znajdującego się w wymienionym budynku, KW nr WA1W/00127299/0.

Cena wywoławcza 558.000,00 zł (brak podatku VAT).


Szczegółowy opis nieruchomości i wycena dostępne tutaj Operat Ząbki.pdf

Regulamin Przetargu dostępny tutaj Regulamin Zabki Calineczki P Opilski 3.pdf

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 28 września 2023 r. w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem (podpisany skan) na adres biuro@kancelariak2.pl lub faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, w ciągu 21 dni od daty upływu terminu do składania ofert zostanie przeprowadzona pomiędzy wszystkimi obecnymi oferentami ustna aukcja (licytacja). O fakcie przeprowadzenia aukcji i jej terminie oraz miejscu oferenci zostaną poinformowani przez syndyka pocztą elektroniczną do dnia 05 października 2023 r.

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: biuro@kancelariak2.pl

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 50.000,00 zł;

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

SYNDYK UPADŁOŚCI BPEL SP. Z O. O. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

zaprasza do składania ofert na sprzedaż z wolnej ręki pakietu należności przysługujących Upadłej spółce
Cena wywoławcza 64.500,00zł netto.

Wycena należności dostępna tutaj Wycena Bpel.pdf

Regulamin konkursu ofert dostępny tutaj Regulamin naleznosc BPEL 6-sig.pdf

Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 29 września 2023 r., w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem (skan podpisanej oferty) na adres biuro@kancelariak2.pl oraz faxem na nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, syndyk, we wskazanym miejscu i terminie, przeprowadzi licytację (telefoniczną lub za pomocą platformy internetowej) Licytacja odbędzie się nie później niż w terminie 21 dni od dnia upływu do składania ofert. O terminie licytacji i jej formie oferenci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną nie później niż na 7 dni przed wyznaczonym terminem.

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: biuro@kancelariak2.pl

Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest wpłata wadium w kwocie 6.000,00 zł

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu bez podania przyczyn.

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI BASEL OLTEN PHARM S.A.  W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
 

ogłasza konkurs ofert na sprzedaż, w trybie z wolnej ręki, składników masy upadłości w postaci marek handlowych i produktowych wymienionych poniżej i receptur (spis w załączeniu) za wymienione poniżej kwoty netto:
 1. Marka „Evree” wraz z recepturami – 83.500,00 zł netto;
 2. Marka „Mincer Pharma” wraz z recepturami – 48.000,00 zł netto;
 3. Marka „Buna” wraz z recepturami – 11.000,00 zł netto;
 4. Pozostałe marki wraz z recepturami – 3.500,00 zł netto;
za łączną kwotę 146.000,00 zł netto (słownie: sto osiemdziesiąt trzy tysiące złotych, 00/100).

Raport z określenia bieżącej wartości rynkowej składników niematerialnych w postaci marek handlowych i produktowych oraz receptur dostępny tutaj Wycena marki BOP.pdf

Aneks do Raportu dostępny tutaj Aneks-do-raportu-BOP.pdf

Regulamin przetargu dostępny tutaj BOP Regulamin marki wolna reka 08.09.2023-sig.pdf

Syndyk przewiduje możliwość składania ofert na poszczególne składniki majątku z pierwszeństwem dla ofert złożonych na całość przedmiotu przetargu.

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 29 września 2023 r. w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem (skan podpisanej oferty) na adres biuro@kancelariak2.pl albo faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, w ciągu 21 dni od daty upływu terminu do składania ofert zostanie przeprowadzona pomiędzy wszystkimi obecnymi oferentami ustna aukcja (licytacja). Konkurs ofert przeprowadza się, jeżeli na każdą z marek lub na cały pakiet została złożona przynajmniej jedna oferta. W pierwszej kolejności aukcja zostanie przeprowadzona pośród ofert złożonych na cały pakiet. W przypadku wpływu ważnej oferty na pakiet oraz ofert na poszczególne składniki wybrana zostanie oferta na cały przedmiot sprzedaży. O fakcie przeprowadzenia aukcji i jej terminie oraz miejscu oferenci zostaną poinformowani przez syndyka pocztą elektroniczną do dnia 06 października 2023 r.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium we wskazanych poniżej kwotach:
Ad. 1: 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych, 00/100);
Ad. 2: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych, 00/100);
Ad. 3: 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych, 00/100);
Ad. 4: 300,00 zł (słownie: trzysta złotych, 00/100).

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak, mail: biuro@kancelariak2.pl

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.
SYNDYK NATALII KOŹMIŃSKIEJ

ogłasza konkurs ofert na sprzedaż, w trybie z wolnej ręki, wchodzącej w skład masy upadłości przyczepy lekkiej SAM, DMC 750 kg, 2004 r. VIN: W0T007040028, nr rej. WG49887
Cena wywoławcza 3.300,00 zł (brak podatku VAT)

Szczegółowy opis i oszacowanie pojazdu dostępny tutaj Wycena przyczepa.pdf

Regulamin przetargu dostępny tutaj Regulamin przyczepa-sig.pdf

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 28 września 2022 r. listami poleconymi na adres biura syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa, mailem (skan podpisanej oferty) na adres biuro@kancelariak2.pl lub faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, na każdy z pojazdów, syndyk, we wskazanym miejscu i terminie, przeprowadzi licytację (telefoniczna lub za pomocą platformy internetowej) pośród 3 oferentów, którzy złożyli oferty na najwyższą kwotę. Licytacja odbędzie się nie później niż w terminie 21 dni od dnia upływu do składania ofert. O terminie licytacji i jej formie oferenci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną nie później niż na 7 dni przed wyznaczonym terminem.

Osoby zainteresowane oględzinami pojazdów proszone są o przesłanie informacji mailem biuro@kancelariak2.pl

Informacji na temat przetargu udziela biuro syndyka mailem: biuro@kancelariak2.pl

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 300,00 zł

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI P.P.H.U. „WAGAT” SPÓŁKA JAWNA WIELOGÓRSCY W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

ogłasza przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłej spółki, obejmującego aktywa określone i wycenione w opisie i oszacowaniu z dnia 20 września 2021 sporządzonym przez Lege Advisors sp. z o.o. w Warszawie w postaci:

a) prawa własności nieruchomości gruntowej obejmującej działki ewidencyjne nr 3111 i 3112 o łącznej powierzchni 1 813 m2, położonej w Łochowie przy ul. Żytniej, powiat węgrowski, województwo mazowieckie, opisanej w księdze wieczystej nr SI1W/00059887/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Węgrowie V Wydział Ksiąg Wieczystych, dalej jako „Nieruchomość 1”;

b) prawa własności nieruchomości gruntowych stanowiących funkcjonalną całość, obejmujących działki ewidencyjne nr 6180/10, 6180/11, 6180/17 i 6180/18 o łącznej powierzchni 31 064 m2, położonych w Węgrowie przy ul. Gdańskiej 93-95, powiat węgrowski, województwo mazowieckie, zabudowanej zespołem obiektów o charakterze magazynowo – handlowo – usługowo – biurowym, stacją paliw, myjnią samoobsługową i pawilonem gastronomicznym, opisanych w księgach wieczystych nr SI1W/00043403/1 i SI1W/00022098/6, prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Węgrowie V Wydział Ksiąg Wieczystych, dalej jako „Nieruchomość 2”;

c) prawa własności nieruchomości gruntowej, obejmującej działkę ewidencyjną nr 5313 o powierzchni 7 664 m2, położonej w Węgrowie przy ul. Gdańskiej, powiat węgrowski, województwo mazowieckie, opisanej w księdze wieczystej nr SI1W/00051862/5, prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Węgrowie V Wydział Ksiąg Wieczystych, dalej jako „Nieruchomość 3”;

d) wierzytelności z tytułu zwrotu nakładów poczynionych na nieruchomość gruntową obejmującą działki ewidencyjne nr 4493, 4494, 4495 zabudowanej zespołem obiektów o charakterze handlowo – usługowym, stacją paliw, myjnią automatyczną i samoobsługową, pawilonem gastronomicznym, opisanej w księdze wieczystej nr SI1W/00044962/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowym w Węgrowie V Wydział Ksiąg Wieczystych, dalej jako „Wierzytelność”,

e) ruchomości szczegółowo opisanych w Załączniku nr 2 do operatu szacunkowego z dnia 09 września 2021 roku, dalej jako „Ruchomości”.


W skład przedmiotu przetargu (aukcji) nie wchodzą żadne inne prawa/rzeczy niż tylko te wyżej wymienione, w tym w szczególności w skład przedmiotu przetargu (aukcji) nie wchodzą:

a) środki pieniężne zgromadzone w kasie masy upadłości i na rachunkach bankowych masy upadłości, zarówno na dzień złożenia niniejszego wniosku, jak i jego zatwierdzenia przez Sędziego Komisarza oraz wszelkie środki pieniężne, które wpłyną do masy upadłości po tych dniach

b) wszelkie wierzytelności i roszczenia przysługujące upadłemu (masie upadłości), a istniejące na dzień złożenia wniosku o przetarg oraz wszelkie wierzytelności i roszczenia, które powstaną po tym dniu, w tym w szczególności w skład przedmiotu przetargu nie wchodzą należności opisane w pkt 4.7., 4.11., 4.13., 4.16. i 4.17. Opisu i Oszacowania z dnia 20 września 2021 r. sporządzonym przez Lege Advisors Sp. z o.o., z wyłączeniem wierzytelności, o której mowa w pkt 1 lit. d) powyżej

c) wartości niematerialne i prawne ujęte w spisie inwentarza i opisane w pkt 4.1. Opisu i oszacowania z dnia 20 września 2021 r. w postaci kluczy, licencji czy certyfikatów do oprogramowania.

d) 100 udziałów w spółce Drób Polski sp. z o.o, adres: Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, KRS 0000484351.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 10.362.000,00 zł netto (słownie: dziesięć milionów trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100) plus w należnej stawce podatek od towarów i usług (o ile będzie należny).

Cena wywoławcza stanowi sumę kwot odpowiadających wartości likwidacyjnej poszczególnych aktywów składających się na przedmiot przetargu, wynoszących netto:
a) Nieruchomość 1 – 144.750,00 zł (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych) netto
b) Nieruchomość 2 – 8.175.000,00 zł (słownie: osiem milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) netto
c) Nieruchomość 3 – 150.750,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) netto,
d) Wierzytelność – 1.296.750,00 zł (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) netto
e) Ruchomości – 594.750,00 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych) netto.

Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa dostępne tutaj Opis i oszacowanie przedsiebiorstwa WAGAT.pdf

Osoby zainteresowane zapoznaniem się Operatami dotyczącymi poszczególnych składników przedsiębiorstwa proszone są o przesłanie stosownego wniosku na adres mail: biuro@kancelariakk2.pl

Warunki przetargu dostępne tutaj Warunki przetargu WAGAT-sig.pdf

Oferty należy składać do dnia 02 października 2023 r. na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na wskazany adres (decyduje data wpływu do Sądu) sygn. akt XVIII GUp 30/21

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06 października 2023 r. w gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A, sala nr 14 o godzinie 14.00.

Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego Komisarza i oferentów.

Informacji na temat przetargu udziela:
– w zakresie terminu oględzin oraz informacji dotyczących przedsiębiorstwa – Pan Robert Skwierczyński, tel. 606 100 678, mail: skwierczynski@kgkancelaria.pl
– w zakresie aspektów formalnych – syndyk Katarzyna Uszak, mail: biuro@kancelariak2.pl

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych, 00/100).


Brak ogłoszeń.
 • Wspólna 35, 00-519 Warszawa, Polska

Kancelaria jest czynna w godz. 10.00-16.00 ​tel. 22 626 93 76/77, fax: 22 622 92 61 (kontakt telefoniczny z biurem jest utrudniony – często przebywamy w terenie) ​Spotkanie w biurze możliwe po uprzednim mailowym umówieniu się.


I BUILT MY SITE FOR FREE USING